Crazy Princess

10 tekstów – auto­rem jest Cra­zy Prin­cess.

Ludzie ro­bią się strasznie ma­terial­ni ale trze­ba wie­rzyć w Tych wiel­kich co się jeszcze nie ujawnili. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 9 stycznia 2015, 14:29

Pra­wie każdy człowiek, który czu­je się gor­szy i nielu­biany szu­ka ko­goś ko­go pos­ta­wi niżej. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 8 stycznia 2015, 10:53

Nikt już nie zauważa smut­nych i sa­mot­nych ludzi. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 7 stycznia 2015, 16:35

Czy miłość to wy­syłanie so­bie słod­kich "sztucznych" i wy­muszo­nych wiado­mości pełnych emo­tikon? Jeżeli tak, to dziękuję za taką "miłość". 

myśl
zebrała 5 fiszek • 6 stycznia 2015, 16:42

Miłość jest niewytłumaczal­na bo dla każde­go miłość to coś lub ktoś inny. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 5 stycznia 2015, 13:43

Ja tam nie wierzę w miłość od pier­wsze­go wej­rze­nia. To nie miłość a zaurocze­nie. Bo kocha się w Tej oso­bie wszys­tko. Nie wygląd. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 2 stycznia 2015, 18:20

- Tak. Jes­tem diabłem, a ty aniołem. Jes­teś Zeusem, a ja Ha­desem. Jes­teś światłem, a ja ciem­nością. Jes­tem całym złem te­go świata, a ty dobrem.
Im bar­dziej się co­fała, tym bar­dziej się zbliżał.
- I dla­tego cię tak po­ciągam. - wyszep­tał jej na ucho. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 1 stycznia 2015, 02:35

Zmorą naszych czasów są "złe" uśmiechy. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 31 grudnia 2014, 23:32

Cza­sami so­bie myślę, że życie to ta­ka gra... Może być tyl­ko je­den zwy­cięzca w tej cho­rej roz­gryw­ce choć są mi­liony graczy.. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 29 grudnia 2014, 16:10

Nadzieja matką głupich? Może tak. Ja tam myślę że nadzieja jest matką tych słabych. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 28 grudnia 2014, 19:13

Crazy Princess

Crazy Princess

Użytkownicy
B C D
Kalendarz
Aktywność

9 stycznia 2015, 15:59fyrfle sko­men­to­wał tek­st Ludzie ro­bią się strasznie [...]

9 stycznia 2015, 14:29Crazy Prin­cess do­dał no­wy tek­st Ludzie ro­bią się strasznie [...]

8 stycznia 2015, 16:43tomek43i sko­men­to­wał tek­st Prawie każdy człowiek, który [...]

8 stycznia 2015, 16:06mill sko­men­to­wał tek­st Prawie każdy człowiek, który [...]

8 stycznia 2015, 16:03tomek43i sko­men­to­wał tek­st Prawie każdy człowiek, który [...]

8 stycznia 2015, 15:56mill sko­men­to­wał tek­st Prawie każdy człowiek, który [...]

8 stycznia 2015, 13:18tomek43i sko­men­to­wał tek­st Prawie każdy człowiek, który [...]

8 stycznia 2015, 13:14tomek43i sko­men­to­wał tek­st Nikt już nie zauważa [...]

8 stycznia 2015, 11:33Crazy Prin­cess sko­men­to­wał tek­st Prawie każdy człowiek, który [...]

8 stycznia 2015, 10:53Crazy Prin­cess do­dał no­wy tek­st Prawie każdy człowiek, który [...]